ترجمه غیر رسمی

ترجمه غیر رسمی شامل ترجمه متون،فیلم،مقالات، کتب ،وبسایت ها و نشریات میباشد. در کل اگر ترجمه ای نیاز به مهر مترجم رسمی نداشته باشد، ترجمه غیررسمی نامیده میشود.

برای مطالعه و اگاهی بیشتر می توانید به مقاله ترجمه رسمی مراجعه نمایید.

کیفیت ، سرعت و میزان تخصصی بودن ترجمه در قیمت ترجمه تاثیرگذار است. دارالترجمه مهر واقع در غرب تهران به کیفیت ترجمه اهمیت زیادی میدهد و آن را قربانی قیمت نمیکند. نرخ های ترجمه غیر رسمی در دفتر ترجمه رسمی مهر منطقی و متناسب با کیفیت کار است.