ترجمه مقالات

ترجمه مقالات

از جمله مهمترین سرویس های ترجمه می توان به ترجمه مقالات اشاره کرد. ترجمه رسمی مقالات اهداف بسیار زیادی می تواند داشته باشد و به زبان های مختلفی ترجمه می شود. ترجمه مقاله از فارسی به انگلیسی و یا از انگلیسی به فارسی جزء رایج ترین سفارش های ترجمه مقاله محسوب می شود. همه ما می دانیم که زبان مشترک برای فضاهای دانشگاهی و علمی زبان انگلیسی است. ترجمه مقالات مرتبط با زبان فارسی و انگلیسی به دو صورت می تواند انجام شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی :

ترجمه مقاله زبان انگلیسی به فارسی  معمولا برای تهیه پایان نامه , تحقیق در مقاطع مختلف مانند ارشد و دکترا و انجام پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی انجام می شود.

ترجمه مقالات فارسی به انگلیسی :

ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی معمولا با هدف ارسال مقاله های علمی پژوهشی و ISI به ژورنال ها و کنفرانس های بین المللی یا ارائه در سمینارهای معتبر خارج از کشور انجام می شود.

از جمله کارهایی که می تواند ارزش و اعتبار یک کار پژوهشی را تحت تاثیر خود قرار دهد تخصصی و یا غیر تخصصی بودن ترجمه انگلیسی به فارس