تعرفه خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی

تعرفه خدمات ترجمه

هزینه ترجمه رسمی

هزینه ترجمه رسمی شامل هزینه ترجمه به علاوه خدمات دفتری ( کپی ،پرینت و پلمب) میباشد.

در حال حاضر هزینه ترجمه رسمی اسناد و مدارک طبق نرخنامه رسمی کانون مترجمان رسمی  محاسبه میگردد.

یه ازای هر مدرک مبلغ ۵۰۰۰ تومان بابت خدمات دفتری اخذ میگردد و در اسناد ملک به ازای هر نقل و انتقال ۵۰۰۰ تومان و در شناسنامه به ازای هر رویداد ازقبیل ازدواج و غیره ۲۵۰۰ تومان به مبلغ ترجمه افزوده میشود.

درمورد نسخه دوم، ۲۵ درصد هزینه اولیه تا ۶ ماه قابل پرداخت است و پس از آن به نرخ ترجمه جدید محاسبه میشود.

هزینه ترجمه غیر رسمی

هزینه ترجمه غیر رسمی بعد از رویت متون قابل اعلام است.