ترجمه تخصصی حقوق

ترجمه تخصصی حقوق

حقوق مجموعه ای از قوانین را شامل می شود که روابط اجتماعی یا موسسات دولتی را تنظیم می کند. روابط اجتماعی محدود ره روابط فردی نمی شوند بین مردم و مردم ، مردم و دولت ، مردم و موسسات است. بیشتر بخوانید