استخدام مترجم فرم زن و دفتردار

آگهی استخدام مترجم فرم زن و دفتردار دفتر ترجمه رسمی 842 (مهر) در جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز، به یک مترجم فرم زن حرفه ای با سابقه کار و نیز یک دفتردار با سابقه کار نیاز دارد از این بیشتر بخوانید